Contact Us

Address: 1 Xinghua Avenue (Band Two), Daxing, Beijing

Post Code: 102600

Tel: 8610-10-60261002/60261010

E-mail: waiban@bigc.edu.cn

Web Site: www.bigc.edu.cn